cwestiwn cyffredin

sut bydd fy newis i faethu yn effeithio ar fy nheulu?

sut bydd fy newis i faethu yn effeithio ar fy nheulu?

Mae dod yn rhiant maeth yn ddewis rydych chi’n ei wneud gyda’ch anwyliaid. Mae’n ymwneud â thyfu eich uned deuluol drwy groesawu plant i’ch cartref. Eu cefnogi nhw. Gofalu amdanyn nhw. Mae eich teulu’n cael eu cynnwys ym mhob cam ac yn cael cynnig y gefnogaeth a’r gofal hwn hefyd. Oherwydd mae maethu yn ymwneud â chysylltiad a chymuned. Dim rhywbeth rydych chi’n ei wneud ar eich pen eich hun yw maethu – rydych chi’n dîm, a byddwn ni gyda chi bob cam o’r ffordd.  Mae’r gefnogaeth, yr hyfforddiant a’r manteision rydyn ni’n eu cynnig yn cael eu cynnig i bob aelod o’ch aelwyd hefyd.

plant sy’n maethu

Mae llawer o deuluoedd maeth yn cynnwys oedolion a phlant, sy’n dysgu ac yn tyfu o gael brodyr a chwiorydd maeth. Mae’n ymwneud â dysgu sut i fod yno i’n gilydd. Sut i wrando. Sut i ofalu.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.