maethu ym mro morgannwg

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu ym mro morgannwg

Rydyn ni’n credu mewn cydweithio a rhannu gwybodaeth. Rydyn ni’n creu dyfodol gwell i blant. Gyda’n gilydd.

Ni yw Maethu Cymru Bro Morgannwg. Rydyn ni’n rhan o rwydwaith cenedlaethol sy’n cynnwys pob un o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch sut beth yw maethu gan deuluoedd maeth ym Mro Morgannwg.

dysgu mwy

meddwl am faethu?

Byddwn yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ar-lein Ddydd Iau 29 Chwefror 2024. Mae hwn yn gyfle gwych i chi ddysgu mwy am faethu. Byddwn yn siarad am y gwahanol fathau o ofal maeth, y daith i ddod yn ofalwr maeth a pha gymorth a manteision a gewch drwy faethu gyda ni. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

 

Archebwch ar-lein

Adult and young girl exploring museum looking in display cabinet
pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn unigryw, ac mae angen amrywiaeth eang o ofalwyr arnon ni i ddiwallu eu hanghenion.

dysgu mwy
Adult helping teenager with homework
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

dysgu mwy

pam maethu gyda ni?

Mae maethu gyda Maethu Cymru Bro Morgannwg, yn golygu gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae’n ymwneud â chreu dyfodol gwell i’r plant sydd wrth galon eich cymuned. Mae’n gyfle i roi rhywbeth yn ôl.

Rydyn ni’n cynnig lwfansau ariannol hael, cymorth pwrpasol a hyfforddiant arbenigol ddydd a nos. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

Felly, sut gallwch chi gychwyn ar eich taith faethu gyda ni a beth allwch chi ei ddisgwyl?

Does dim amheuaeth – mae maethu’n ymrwymiad. Ond mae hefyd yn werth chweil iawn. Mwy nag yr ydych chi’n ei feddwl.

Support session meeting with 2 adults and young boy
y broses

Dysgwch sut mae cymryd eich camau cyntaf i’r byd maethu, a beth i’w ddisgwyl nesaf.

y broses
Adult with teenage boy in kitchen making food together
cymorth a manteision

Byddwn ni’n eich cefnogi bob amser. Sut bynnag a lle bynnag rydych chi ein hangen ni, rydyn ni yma i chi. Beth rydyn ni’n ei gynnig.

cymorth a manteision
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

ydych chi’n meddwl beth yw’r broses o fod yn ofalwr maeth ym mro morgannwg? wel, mae’n llawer haws nag y byddech chi’n ei feddwl. a’r newyddion gwych yw y gallwch chi ddechrau arni heddiw!

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.