maethu ym mro morgannwg

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu ym mro morgannwg

Rydyn ni’n credu mewn cydweithio a rhannu gwybodaeth. Rydyn ni’n creu dyfodol gwell i blant. Gyda’n gilydd.

Ni yw Maethu Cymru Bro Morgannwg. Rydyn ni’n rhan o rwydwaith cenedlaethol sy’n cynnwys pob un o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

dysgu mwy

Byddwn yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ar-lein Ddydd Mercher 5 Mehefin 2024. Mae hwn yn gyfle gwych i chi ddysgu mwy am faethu. Byddwn yn siarad am y gwahanol fathau o ofal maeth, y daith i ddod yn ofalwr maeth a pha gymorth a manteision a gewch drwy faethu gyda ni. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

 

Archebwch ar-lein

Adult and young girl exploring museum looking in display cabinet

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn unigryw, ac mae angen amrywiaeth eang o ofalwyr arnon ni i ddiwallu eu hanghenion.

pwy all faethu
Adult helping teenager with homework

cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

cwestiynau cyffredin
Support session meeting with 2 adults and young boy

y broses

Dysgwch sut mae cymryd eich camau cyntaf i’r byd maethu, a beth i’w ddisgwyl nesaf.

y broses

pam maethu gyda ni?

Mae maethu gyda Maethu Cymru Bro Morgannwg, yn golygu gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae’n ymwneud â chreu dyfodol gwell i’r plant sydd wrth galon eich cymuned. Mae’n gyfle i roi rhywbeth yn ôl.

Rydyn ni’n cynnig lwfansau ariannol hael, cymorth pwrpasol a hyfforddiant arbenigol ddydd a nos. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

pam maethu gyda ni?

Nid oes dwy ffordd amdani - mae maethu yn ymrwymiad. Ond mae hefyd yn rhoi llawer o foddhad. Mwy nag y gwyddoch. Byddwn bob amser yn eich cefnogi. Lle bynnag a lle bynnag y mae ein hangen arnoch, rydym yma i chi.

Adult and young girl baking together in kitchen

Cefnogaeth a gwobrwyon

Gyda’n gilydd, gallwn greu dyfodol gwell i blant lleol. Rydym yn darparu hyfforddiant arbenigol, cefnogaeth ymroddedig ac adnoddau ariannol. Darganfyddwch fwy yma.

Agreement icon

y gymuned faethu

Training icon

dysgu a datblygu

Discussion icon

cefnogaeth

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch sut beth yw maethu gan deuluoedd maeth ym Mro Morgannwg.

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

ydych chi’n meddwl beth yw’r broses o fod yn ofalwr maeth ym mro morgannwg? wel, mae’n llawer haws nag y byddech chi’n ei feddwl. a’r newyddion gwych yw y gallwch chi ddechrau arni heddiw!

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.