pam maethu gyda ni?

pam ein dewis ni?

pam ein dewis ni?

Mae Maethu Cymru Bro Morgannwg yn wahanol i unrhyw asiantaeth faethu arall. Rydyn ni’n canolbwyntio ar bobl, dim elw. Rydyn ni’n rhan o rwydwaith cenedlaethol sy’n cynnwys holl dimau maethu Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Pan fyddwch yn ein dewis ni, rydych yn dewis pwrpas ac ymroddiad. Rydyn ni wedi ymrwymo i’ch cefnogi chi, ac i weithio fel tîm. Y cysylltiad agos hwn yw’r hyn sy’n ein galluogi ni i greu’r dyfodol gorau posibl i blant lleol, gan eu helpu i aros yn eu hardal leol pan fydd hynny’n iawn iddyn nhw.

Yr hyn sydd bwysicaf i ni yw gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant lleol. Ac allwn ni ddim gwneud hynny heb bobl fel chi.

Family of 2 adults and 2 children together on coastline

ein cenhadaeth

Mae yna blant ar draws Bro Morgannwg sydd ein hangen ni. Maen nhw eich angen chi hefyd.

Rydyn ni’n chwilio am bob math o ofalwyr maeth. Mae’r plant yn ein gofal i gyd yn unigryw – pobl ifanc yn eu harddegau, plant bach, babanod, brodyr a chwiorydd a rhieni ifanc hefyd.

Mae’r genhadaeth ar gyfer pob plentyn yr un fath. Beth bynnag fo’u hoedran neu eu gorffennol, ein nod yw newid cwrs eu dyfodol.

Support session meeting with 2 adults and young boy

ein cymorth

Mae Maethu Cymru Bro Morgannwg yn rhwydwaith cymorth lleol a chyflawn sydd ar gael i chi bob amser. Rydyn ni’n eich cefnogi chi a’r plant yn ein gofal.

Byddwn ni gyda chi ar bob cam o’ch taith faethu. Byddwch yn elwa o’n harbenigedd, ein hyfforddiant a’n cyngor i ddiwallu eich anghenion maethu.

Adult helping young boy with homework in kitchen

ein ffyrdd o weithio

Rydyn ni’n gweithio gyda theuluoedd maeth ar draws Bro Morgannwg i greu dyfodol gwell i blant lleol. Mae cysylltu a chydweithio’n rhan ganolog o bopeth y mae Maethu Cymru yn ei wneud.

Rydyn ni wrth law i helpu bob amser. Dydyn ni byth yn bell i ffwrdd. Rydyn ni’n rhan o’ch cymuned a’ch bywyd bob dydd.

Ein rôl ni yw helpu i ddatblygu ac ehangu eich sgiliau, er mwyn i chi fod y gorau y gallwch chi fod. Mae hyn yn golygu dathlu eich doniau presennol a phopeth sy’n eich gwneud chi’n unigryw, a llunio cwrs ar gyfer eich dyfodol. Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi, er mwyn i chi allu gwneud y gwahaniaeth mwyaf posibl.

Adult and young girl baking together in kitchen

eich dewis

Pan rydych chi’n dewis Maethu Cymru Bro Morgannwg, rydych chi’n dewis gweithio gyda phobl sy’n gofalu. Pobl ymroddedig sydd wedi derbyn hyfforddiant arbennig. Pobl sy’n byw yn eich ardal chi. Pobl go iawn sy’n deall bywyd ym Mro Morgannwg ac sydd wedi buddsoddi yn ei phobl ifanc.

Cymerwch y cam cyntaf tuag at fod yn ofalwr maeth drwy gysylltu â ni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.